Általános Iskola

Az iskola története:

Mint minden település életével, így Cserhátsurányéval is összeforrott a helyi tanítás, az oktatás története. Mint mindenhol, Cserhátsurányban is a korok társadalmi elvárásainak kellett, hogy a helyi tanítás megfeleljen. Így az oktatás magán hordozta, hordozza a társadalom, a helyi közösség minden fontosabb jegyét. Sok esetben csak közvetett utalást lehet találni az iskola létére, működésére, hiszen a kezdetekben a vándortanítók, de később a plébániai iskolák sem vezettek számottevő nyilvántartást. Ezek alapján a tanítás egyidősnek tekinthető az ember tudatos tevékenységével. A régészeti kutatások igazolják, hogy a településen már a csiszolt kőkorszakban az akkori életmódnak megfelelően folyik az oktatás.

A Srétereket az ismeretszerzésben is ambiciózusság jellemezte. Gyermekeik nevelésére, taníttatására nagy figyelmet fordítottak. Erre a célra házitanítókat fogadtak. Olyan személyt választottak ki a feladatra, aki a puritán evangélikus egyházi nevelést biztosította, ugyanakkor a lelkészi teendőket is ellátta. Így került 1766-ban az egyetemi tanulmányait éppen befejező Tessedik Sámuel Surányba. Házi tanítóskodott és udvari káplánságot vállalt az akkori Sréter-kastély uránál, Sréter Györgynél. Tanítja azt a Sréter Jánost, aki 1836-ban a Nemzeti Vizsgáló Bizottság vezetőjeként Nógrád megye iskolai helyzetét is vizsgálja.

Az 1785-ös népszámlálás már 629 lakót jegyez fel Surányban. A Liszkóról bejáró gyerekekkel már 50 körüli a tanulók létszáma. 1840-re 959 főre gyarapodott a lakosok száma, a háború után 755 főre csökkent. Az iskolába járók létszáma viszont alaposan megnőtt és 60 fő fölött volt. Ez magyarázat arra is, hogy a faluban már 2 kántor dolgozott tanítóként. Példaként említendő, hogy ebben az időben az egyik közeli faluban, Bercelen a 168 tanköteles korú gyerekből egy sem járt iskolába. A lakosság létszáma 1910-re haladta meg az ezer főt.

A falu általános iskoláját a falu lakossága sajátjának érzi. Az önkormányzat is az intézménnyel való jó munkakapcsolat kialakítására törekszik. Az iskola 1960. október 20-án vette fel Tessedik Sámuel nevét. Ennek alkalmából szobrot állítottak az iskola parkjában, melyet ünnepélyes keretek között lepleztek le. Tessedik Sámuel fejszobrát Szederkényi Attila szobrász készítette.

Az iskola 2011. szeptember 1-jétől egyházi fenntartásban működik. Alapítója és fenntartója a Váci Egyházmegye Ordináriusa.

Részlet az iskola bemutatkozó füzetéből:

„Több éve már, hogy országunkban az iskolai oktatás válságban van. Hihetetlen problémát okoz a tisztelet, a tekintély, az erkölcsi értékek elutasítása, vagy figyelmen kívül hagyása. Nagyon fontos helye van egy olyan iskolának a mai világban, ahol Isten igéjére alapozottan, a Tőle származó szeretettel viszonyulnak a gyermekekhez, a családokhoz.

Katolikus iskolánkban olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg, szellemileg, lelkileg egészséges-, művelt ember nevelésére törekszünk. Olyan alapok lerakásán fáradozunk, amelyekkel diákjaink felnőttként nagy eséllyel állhatják meg helyüket a világban, megszerzett tudásukat mások javára tudják fordítani. Intézményünkben olyan elkötelezett, elhivatott pedagógusok végzik a feladatukat, akik egész személyiségükkel nevelnek, a diákjaik jövője, fejlődése, kibontakoztatása irányítja nevelői tevékenységüket.

Célunk, hogy szoros, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki a család, az iskola és a keresztény közösség között, mivel ez a három intézmény határozza meg alapvetően a gyermek boldog fejlődését.

„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”

Iskolaépületeinkben 10 korszerű tanterem, 1 tornaterem, modern gépekkel, projektorral, interaktív táblával felszerelt számítógépterem szolgálja a színvonalas oktatást. Tanulóink negyedik osztálytól ismerkedhetnek az angol nyelv szépségeivel. Az internet hozzáférés minden tantermünkben biztosított.

Iskolánk oktatási tervében méltó helyre állítja a hittan tantárgyat. Évfolyamonként heti 2 órában módszeresen, a többi tantárgy színvonalának és a diákok életkorának megfelelő szinten mutatja be a vallási igazságokat.

Foglalkozásaink sokszínűek:

 • Magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelés-oktatás
 • Kézműves és hagyományőrző foglalkozások
 • Furulyaoktatás és gitároktatás (igény szerint)
 • Iskolai sportkör
 • Szeretetszolgálati tevékenységek
 • Természetvédelmi foglalkozások
 • Osztályfoglalkozások (játszóház, mozidélután, színház- és múzeumlátogatás)
 • Iskolaújság szerkesztése
 • Iskolai énekkar
 • Tánc szakkör

Tanulóink eredményes haladását korrepetálásokkal, egyéni fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozásokkal segítjük. Délutáni napközis ellátást ill. tanulószobai foglalkozást biztosítunk, melynek keretében a tanulás tanulása mellett a szabadidő hasznos eltöltését tanítjuk.

A környező településről bejáró diákokat modern iskolabusszal szállítjuk. Étkezési és támogatás mellett a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi ösztöndíjakban részesülnek.

A mindennapi iskolai életbe beépülő hagyományaink:

 • A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum)
 • Lelkinapok szervezése
 • Hetente egy alkalommal iskolamisén vesznek részt tanulóink
 • Iskolánk névadójának ünnepe (Szent István Nap)
 • Nemzeti ünnepeinkről színvonalas előadásokkal méltóképpen megemlékezünk
 • Az adventi és a nagyböjti készülődést témanapok teszik teljesebbé
 • Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a szülők és a diákok
 • Szent Miklós napi és farsangi bál
 • Sportversenyek szervezése
 • Tanév végén a Vidámság Napja az egész család számára lehetőséget ad a közös játékra, együttlétre
 • Jótékonysági bál
 • Nyári táborok
 • Vidám kirándulások, túrák

2011 óta több pályázaton nyert iskolánk, melyek segítségével iskolánk tanulói ingyenes táborokon vehetnek részt illetve oktatási eszközeink gyarapodtak:

 • Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására: 31 millió Ft
 • Iskolánk innovációjára („Innovatív iskola”): 12 millió Ft
 • Különböző ösztöndíjak és egyházmegyei támogatások: kb. 3 millió Ft
 • Integrációs tevékenységre: 1 millió Ft
 • Renovabis pályázaton iskolai rendezvényekre: 1, 6 millió Ft
 • „Határtalanul” c. pályázaton tanulóink külföldi (erdélyi, felvidéki) kiránduláson vehetnek részt 

Szeretettel várunk minden keresztény ill. keresztény értékek megismerésére törekvő gyermeket, ha a szülők egyetértenek intézményünk keresztény tantervével és szabályaival.”